Nie masz jeszcze konta?  Zarejestruj się  |  Zapomniałem hasła

lezka
Regulamin (kliknij aby rozwinąć)

REGULAMIN

II EDYCJI PROGRAMU LOJANOŚCIOWEGO

"ZBIERAJ Z ZYSKIEM I Z… REMONDIS"

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem Promocji „Zbieraj z zyskiem i z... REMONDIS”, zwanej dalej „Promocją”, jest REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000208776, o numerze NIP 6312289539, o numerze REGON 276730380, kapitał zakładowy 1.751.250 zł, zwana dalej „Organizatorem”.
  2. Wszelkie działania związane z przeprowadzeniem Promocji i wydaniem nagród wykonuje Organizator.
  3. Promocja jest organizowana w okresie od dnia 1 lutego 2012 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
  4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i jest skierowana do osób współpracujących lub zatrudnionych u kontrahentów Organizatora (zwanych dalej „kontrahentami”) w okresie trwania Promocji, których pracownicy zostali zaproszeni przez Organizatora do udziału w Promocji.
 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

  1. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla osób fizycznych, które spełniają łącznie poniższe warunki:
   1. ukończyły lat osiemnaście,
   2. posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
   3. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
   4. są pracownikami na podstawie stosunku pracy łączącego ich z kontrahentem Organizatora lub współpracują z nim na podstawie stosunku cywilnoprawnego,
   5. dokonali rejestracji zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie
    - zwanych dalej „Uczestnikami”.
  2. Wzięcie przez Uczestnika udziału w Promocji jest całkowicie dobrowolne i oznacza zgodę Uczestnika na wiążącą treść niniejszego Regulaminu. Uczestnik musi uzyskać pisemną zgodę swojego pracodawcy na wzięcie udziału w Promocji.
  3. Warunkiem przystąpienia do Promocji, po uprzednim uzyskaniu zgody pracodawcy, jest wypełnienie przez Uczestnika zgłoszenia przystąpienia do Promocji - formularza rejestracyjnego na stronie internetowej przeznaczonej wyłącznie dla Promocji, a następnie potwierdzenie przez Uczestnika dokonanej przez niego rejestracji.
  4. Do udziału w Promocji od danego kontrahenta Organizatora może zgłosić się maksymalnie dwóch Uczestników.
  5. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 2.3, powinno zawierać:
   1. imię i nazwisko danego Uczestnika, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mailowy (będący jednocześnie loginem) i indywidualne hasło dostępu do serwisu internetowego,
   2. wskazanie kontrahenta Organizatora (poprzez wpisanie nazwy lub firmy, adresu siedziby, numeru NIP oraz piastowanego przez Uczestnika stanowiska), w którym dany Uczestnik jest zatrudniony lub z którym współpracuje,
   3. opcjonalne wskazanie źródła informacji na temat Promocji,
   4. zgodę Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaakceptowanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. w celu realizacji Promocji "Zbieraj z zyskiem i z ... REMONDIS”,
   5. oświadczenie, że zapoznał się z Regulaminem Promocji oraz że akceptuje jego warunki,
   6. oświadczenie, że spełnia warunki uczestnictwa w Promocji oraz że uzyskał pisemną zgodę kontrahenta na udział w Promocji.
  6. Uczestnik, przystępując do Promocji, wyraża jednocześnie zgodę na wymianę informacji dotyczącą Promocji lub stanu konta Uczestnika poprzez pocztę elektroniczną oraz poprzez kontakt telefoniczny.
  7. Uczestnik na podany przez siebie w zgłoszeniu przystąpienia do Promocji adres e-mailowy otrzyma potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora zgłoszenia Uczestnika do Promocji.
  8. Uczestnik przystępując do Promocji zobowiązuje się do zachowania poufności, za wyjątkiem swojego pracodawcy, ochrony loginu i indywidualnego hasła przed osobami trzecimi i nie udostępniania osobom trzecim informacji dotyczących Promocji, w tym odnośnie danych sprzedażowych kontrahenta Organizatora.
  9. Uczestnik otrzymuje punkty za sprzedaż elektroodpadów na rzecz Organizatora przez kontrahenta, w którym jest zatrudniony lub z którym współpracuje. Zasady naliczania punktów określa pkt 3.3.
  10. Informacja o sprzedaży, o której mowa w pkt 2.9, oraz o ilości naliczonych z tego tytułu punktów jest wprowadzana przez Organizatora do serwisu internetowego nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
  11. Wprowadzenie informacji, o których mowa w pkt 2.10, do serwisu internetowego, powoduje odpowiednią aktualizację liczby punktów zgromadzonych na koncie Uczestnika w tym serwisie.
  12. Zgłoszenie przystąpienia do Promocji wypełnione przez Uczestnika z naruszeniem warunków określonych w Regulaminie lub też zawierające niepełne bądź nieprawdziwe dane lub nieprzestrzeganie reguł dotyczących Promocji nie uprawnia do uczestnictwa oraz otrzymania nagród w Promocji.
  13. W przypadku określonym w pkt 2.12, Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z uczestnictwa w Promocji oraz prawo niewydania mu nagrody.
  14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku spełnienia przez Uczestników wymogów, o których mowa w niniejszym Regulaminie, wynikających z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 3. NAGRODY W PROMOCJI I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

  1. Lista nagród rzeczowych, zwana dalej „Katalogiem”, jest udostępnia przez Organizatora na stronie internetowej przeznaczonej wyłącznie dla Promocji. Zdjęcia nagród i nagrody w Katalogu mogą się różnić od nagród rzeczywistych.
  2. Nagrody otrzymują Uczestnicy, którzy uzyskali odpowiednią dla danej nagrody liczbę punktów z tytułu sprzedaży elektroodpadów do Organizatora w okresie trwania Promocji.
  3. Za sprzedaż przez kontrahenta pełnych 10 (słownie: dziesięciu) kilogramów elektroodpadów Organizatorowi, każdy Uczestnik zatrudniony lub współpracujący z tym kontrahentem otrzymuje 0,01 punktu (czyli 1 tona to 1 pkt). Podstawę do naliczenia punktów za daną transakcję stanowi łączna liczba kilogramów elektroodpadów sprzedanych w danej transakcji na rzecz Organizatora.
  4. Organizator może w trakcie trwania Promocji ogłaszać zmiany dotyczące sposobu naliczania punktów na kontach Uczestników za sprzedaż kontrahenta. Zmiany mogą mieć charakter okresowy lub trwały i ogłaszane będą na stronie internetowej przeznaczonej wyłącznie dla Promocji.
  5. Kontrahent może polecić Promocję innym osobom spełniającym warunki przystąpienia do Promocji. Jeśli podczas rejestracji nowy Uczestnik poda nr NIP Kontrahenta polecającego istniejący w systemie - każdy Uczestnik skojarzony z tym Kontrahentem może dostać dodatkowe 5 punktów za efektywne polecenie Promocji. Polecenie Promocji staje się efektywnym w chwili, w której Uczestnik zaproszony do Promocji zdobędzie dowolną liczbę punktów za transakcję.
  6. Po zebraniu odpowiedniej ilości punktów, Uczestnik może wymienić punkty na nagrody rzeczowe z Katalogu. Wymiana punktów powoduje odpowiednie zmniejszenie liczby punktów na koncie Uczestnika w systemie informatycznym.
  7. Niewykorzystane Punkty tracą ważność i nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Uczestnika wydania nagrody, jeżeli w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia o zakończeniu Programu Uczestnik nie wykorzysta tych Punktów na zamówienie Nagród. Zakończenie programu nastąpi 31.12.2024.
  8. Jeśli Organizator Promocji po zakończeniu obecnej edycji ogłosi kolejną edycję Promocji, punkty z poprzednich edycji są tracą moc i nie mogą być w żaden sposób wykorzystane.
  9. W przypadku wycofania Uczestnika z Programu zgromadzone przez niego punkty zostają natychmiast anulowane.
  10. Konta Uczestników (także powiązanych z tym samym kontrahentem) są niezależne. Aktualizacja stanu konta każdego Uczestnika jest niezależna od kont pozostałych Uczestników. Zamawianie nagród przez Uczestnika jest procesem niezależnym od kont pozostałych Uczestników.
  11. Uczestnik może wybrać nagrodę z Katalogu według własnego uznania, np. może zbierać większą liczbę punktów dla określonej, wybranej przez siebie nagrody lub skorzystać z możliwości otrzymania pierwszej nagrody, dostępnej za najniższą ilość punktów, a następnie, za kolejne zdobyte punkty w czasie trwania Promocji może otrzymywać kolejne nagrody.
  12. Uczestnik wybiera nagrody i zamawia je za pomocą strony internetowej przeznaczonej wyłącznie dla Promocji, do której posiada login i indywidualne hasło.
  13. Warunkiem koniecznym otrzymania zamawianej nagrody jest wprowadzenie przez Uczestnika danych adresowych (Uczestnik zostanie o to poproszony przy składaniu zamówienia) wraz z opcjonalnym dodatkowym komentarzem dotyczącym zamówienia.
  14. Po spełnieniu wymogów koniecznych do otrzymania nagrody i zamówienia jej przez Uczestnika realizacja nagrody odbywać się będzie nie później, niż w ciągu 1 (jednego) miesiąca od zamówienia przez Uczestnika nagrody z Katalogu.
  15. Uczestnik nie może żądać wydania równowartości nagrody rzeczowej w gotówce bądź przekazania jej w innej formie, niż wskazana w Katalogu.
  16. Uczestnik nie może przenieść prawa do uczestnictwa w Promocji i prawa do uzyskania nagrody na osobę trzecią.
  17. Jeżeli wydanie nagrody podlega opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym, wartość Nagrody zawiera należny podatek.
  18. Nagrody zostaną wydane Uczestnikom zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Od wartości nagrody otrzymanej przez Uczestnika Organizator jako płatnik uiści zryczałtowany podatek dochodowy, od wartości nagrody, po jej ubruttowieniu, wpłacając wartość podatku bezpośrednio do Urzędu Skarbowego właściwego dla Organizatora. Uczestnik zobowiązuje się podpisać Protokół Odbioru Nagrody. Termin odprowadzenia podatku zryczałtowanego od nagrody liczony jest od dnia dostarczenia nagrody do Uczestnika.
 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie wyłącznie na adres Organizatora: REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. 05-870 Błonie, ul. Ekologiczna 2 z dopiskiem „Zbieraj z zyskiem i z... REMONDIS”, do dnia 31 stycznia 2024 roku. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora.
  2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.
  3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
  4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
  5. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca w postępowaniu reklamacyjnym jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Koordynatora.
 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW

  1. Dane osobowe Uczestników przetwarza się zgodnie z Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Promocji.
  2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji jest REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa.
  3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny dla wzięcia udziału w Promocji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
  4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem email: rodo.electro@remondis.pl.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej przeznaczonej wyłącznie Promocji oraz w siedzibie Organizatora.
  2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby Organizatora.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie trwania Promocji, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości Katalogu nagród, w tym wartości punktowej nagród w czasie trwania Promocji oraz do czasu zakończenia wszelkich działań związanych z Promocją.
  5. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Wizerunek nagród w materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych bądź cudzych danych.
  7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez pocztę listów, przesyłek, a także za wszelkie inne działania Poczty Polskiej lub innego podmiotu trudniącego się doręczaniem przesyłek.
  8. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika jest ograniczona do wartości nagrody przyznanej danemu Uczestnikowi, wymienionej w Katalogu.
Regulamin dla uczestników programu eko-PROFIT
(kliknij aby rozwinąć)
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem promocji „Zbieraj z zyskiem i z... REMONDIS”, zwanej dalej „Promocją”, jest REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000208776, o numerze NIP 631-22-89-539, o numerze REGON 276730380, kapitał zakładowy 1 751 250,00 PLN, zwana dalej „Organizatorem”.
  2. Wszelkie działania związane z przeprowadzeniem Promocji i wydaniem nagród wykonuje Organizator.
  3. Promocja jest organizowana w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
  4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i jest skierowana do osób współpracujących z Organizatorem w ramach programu eko-PROFIT.
 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

  1. Promocja przeznaczona jest dla jest dla uczestników programu eko-PROFIT.
  2. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla uczestników programu eko-PROFIT, które spełniają łącznie poniższe warunki:
   1. posiadają siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
   2. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
   3. są Podmiotem współpracującym z Organizatorem w ramach programu eko-PROFIT
    - zwanych dalej „Uczestnikami”.
  3. Wzięcie przez Uczestnika udziału w Promocji jest całkowicie dobrowolne i oznacza zgodę Uczestnika na wiążącą treść niniejszego Regulaminu.
  4. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest wypełnienie przez Uczestnika zgłoszenia przystąpienia do Promocji - formularza rejestracyjnego na stronie internetowej przeznaczonej wyłącznie dla Promocji, a następnie potwierdzenie przez Uczestnika dokonanej przez niego rejestracji.
  5. Do udziału w Promocji od danego uczestnika programu eko- PROFIT może zgłosić się maksymalnie jedna osoba.
  6. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 2.3, powinno zawierać:
   1. imię i nazwisko osoby reprezentującej Uczestnika, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mailowy (będący jednocześnie loginem) i indywidualne hasło dostępu do serwisu internetowego,
   2. opcjonalne wskazanie źródła informacji na temat Promocji,
   3. zgodę Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaakceptowanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. w celu realizacji Promocji "Zbieraj z zyskiem i z ... REMONDIS”,
   4. oświadczenie, że zapoznał się z Regulaminem Promocji oraz że akceptuje jego warunki,
   5. oświadczenie, że spełnia warunki uczestnictwa w Promocji.
  7. Uczestnik, przystępując do Promocji, wyraża jednocześnie zgodę na wymianę informacji poprzez pocztę elektroniczną oraz poprzez kontakt telefoniczny.
  8. Uczestnik na podany przez siebie w zgłoszeniu przystąpienia do Promocji adres e-mailowy otrzyma potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora zgłoszenia Uczestnika do Promocji.
  9. Uczestnik przystępując do Promocji zobowiązuje się do zachowania poufności, ochrony loginu i indywidualnego hasła przed osobami trzecimi i nie udostępniania osobom trzecim informacji dotyczących Promocji, w tym odnośnie danych sprzedażowych kontrahenta Organizatora.
  10. Uczestnik otrzymuje punkty za przekazanie elektroodpadów na rzecz Organizatora przez uczestnika programu eko-PROFIT. Zasady naliczania punktów określa pkt 3.3.
  11. Informacja o przekazanej masie elektroodpadów, o której mowa w pkt 2.9, oraz o ilości naliczonych z tego tytułu punktów jest wprowadzana przez Organizatora do serwisu internetowego nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
  12. Wprowadzenie informacji, o których mowa w pkt 2.10, do serwisu internetowego, powoduje odpowiednią aktualizację liczby punktów zgromadzonych na koncie Uczestnika w tym serwisie.
  13. Zgłoszenie przystąpienia do Promocji wypełnione przez Uczestnika z naruszeniem warunków określonych w Regulaminie lub też zawierające niepełne bądź nieprawdziwe dane lub nieprzestrzeganie reguł dotyczących Promocji nie uprawnia do uczestnictwa oraz otrzymania nagród w Promocji.
  14. W przypadku określonym w pkt 2.12, Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z uczestnictwa w Promocji oraz prawo niewydania mu nagrody.
  15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku spełnienia przez Uczestników wymogów, o których mowa w niniejszym Regulaminie, wynikających z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 3. NAGRODY W PROMOCJI I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

  1. Lista nagród rzeczowych, zwana dalej „Katalogiem”, jest udostępnia przez Organizatora na stronie internetowej przeznaczonej wyłącznie dla Promocji. Zdjęcia nagród i nagrody w Katalogu mogą się różnić od nagród rzeczywistych.
  2. Nagrody otrzymują Uczestnicy, którzy uzyskali odpowiednią dla danej nagrody liczbę punktów z tytułu przekazania elektroodpadów do Organizatora w okresie trwania Promocji.
  3. Za przekazanie przez uczestnika programu eko-PROFIT pełne 10 (słownie: dziesięć) kilogramów elektroodpadów Organizatorowi, każdy Uczestnik otrzymuje 1 punkt. Podstawę do naliczenia punktów za daną transakcję stanowi łączna liczba kilogramów elektroodpadów przekazanych w danej transakcji na rzecz Organizatora.
  4. Po zebraniu odpowiedniej ilości punktów, Uczestnik może wymienić punkty na nagrody rzeczowe z Katalogu. Wymiana punktów powoduje odpowiednie zmniejszenie liczby punktów na koncie Uczestnika w systemie informatycznym.
  5. Uczestnik może wybrać nagrodę z Katalogu według własnego uznania, np. może zbierać większą liczbę punktów dla określonej, wybranej przez siebie nagrody lub skorzystać z możliwości otrzymania pierwszej nagrody, dostępnej za najniższą ilość punktów, a następnie, za kolejne zdobyte punkty w czasie trwania Promocji może otrzymywać kolejne nagrody.
  6. Uczestnik wybiera nagrody i zamawia je za pomocą strony internetowej przeznaczonej dla Promocji ZBIERAJ Z REMONDIS, do której posiada login i indywidualne hasło.
  7. Warunkiem koniecznym otrzymania zamawianej nagrody jest wprowadzenie przez Uczestnika danych adresowych (Uczestnik zostanie o to poproszony przy składaniu zamówienia) wraz z opcjonalnym dodatkowym komentarzem dotyczącym zamówienia.
  8. Po spełnieniu wymogów koniecznych do otrzymania nagrody i zamówienia jej przez Uczestnika realizacja nagrody odbywać się będzie nie później, niż w ciągu 1 (jednego) miesiąca od zamówienia przez Uczestnika nagrody z Katalogu.
  9. Uczestnik nie może żądać wydania równowartości nagrody rzeczowej w gotówce bądź przekazania jej w innej formie, niż wskazana w Katalogu.
  10. Uczestnik nie może przenieść prawa do uczestnictwa w Promocji i prawa do uzyskania nagrody na osobę trzecią.
  11. Nagrody zostaną wydane Uczestnikom zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się podpisać Protokół Odbioru Nagrody.
 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie wyłącznie na adres Organizatora: REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. 05-870 Błonie, ul. Ekologiczna 2 z dopiskiem „Zbieraj z zyskiem i z... REMONDIS”, do dnia 31 stycznia 2024 roku. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora.
  2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.
  3. Pisemna reklamacja powinna zawierać nazwę, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
  4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
  5. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca w postępowaniu reklamacyjnym jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Koordynatora.
 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW

  1. Dane osobowe Uczestników i ich przedstawicieli przetwarza się zgodnie z Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Promocji.
  2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji jest REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa.
  3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny dla wzięcia udziału w Promocji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
  4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem email: rodo.electro@remondis.pl.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej przeznaczonej wyłącznie Promocji oraz w siedzibie Organizatora.
  2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby Organizatora.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie trwania Promocji, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości Katalogu nagród, w tym wartości punktowej nagród w czasie trwania Promocji oraz do czasu zakończenia wszelkich działań związanych z Promocją.
  5. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Wizerunek nagród w materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych bądź cudzych danych.
  7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez pocztę listów, przesyłek, a także za wszelkie inne działania Poczty Polskiej lub innego podmiotu trudniącego się doręczaniem przesyłek.
  8. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika jest ograniczona do wartości nagrody przyznanej danemu Uczestnikowi, wymienionej w Katalogu.